VIDEOS

MYX NEWS MINUTE: "Pokémon Go" Craze

The mobile game "Pokemon Go" has already become a phenomenon!